ثبت موسسه غیر تجاری

عنوان اصلی مقاله

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری بدوا در قانون تجارت نام برده نشده بودند و با مواد مربوط به قانون تشکیل موسسات غیر تجاری به قانون تجارت پا گذاشتند. مطابق این قانون این موسسات جهت مقاصد غیر‌تجاری نظیر امور علمی ، ادبی ، حقوقی و امثال آن تشکیل می‌شوند، اعم از اینکه تشکیل دهندگان آن مقصد انتفاع را داشته (مثال موسسات حقوقی) یا نداشته باشند (مثال موسسات خیریه).
حداقل شرکا برای ثبت این موسسات ۲ نفر می‌باشد. و میزان سرمایه اختیاری است و می‌توان اصلا سرمایه‌ای معرفی نشود. همچنین اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای ثبت موسسات غیر تجاری لزومی ندارد و حتی مدیران و کارمندان دولتی هم در هیئت مدیره این موسسات می‌توانند عضویت داشته باشند. اصول ناظر به ثبت این موسسات، اصول ثبت شرکت مسئولیت محدود می باشد. نکته حائظ اهمیت آنکه ثبت برخی از موضوعات مربوط به تشکیل موسسات غیر‌تجاری نیازمند اخذ مجوز قبل از فرآیند تاسیس می‌باشد. برای مثال تشکیل موسسات فرهنگی که با کسب اجازه از مرجع وزارت ارشاد و یا ثبت موسسات آموزش زبان‌های خارجه که با اخذ مجوز از مرجع وزارت آموزش و پرورش امکان‌پذیر می‌باشد.

متن در مورد شرکت ثبتی امیران اخذ گرید رتبه بندی پیمانکاری ثبت انواع شرکت متن جذاب در مورد امیران خدمات متنوع

عضویت در خبرنامه


اخرین اخبار و مقالات ما را در ایمیل خود دریافت کنید