شرایط اخذ نمایندگی خارجی

فعالان اقتصادی و نمایندگان شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چار چوب قوانین، ضوابط و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند .

دستورالعمل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :
ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی .
انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی منعقد می شود .
بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .
همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث .
افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران .
ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .

 

شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد . فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .

 

شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نماید :
اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط .
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت .
گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .